INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.10.2020-31.10.2021

Celem Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej  oraz szans na znalezienie zatrudnienia dla 65 os. Niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa mazowieckiego.