Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu – 01.10.2020 – 31.03.2021

Do projektu zapraszamy:
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia (wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki), w tym:
• kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
• osoby bierne zawodowe lub bezrobotne
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
• osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności
• Kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby korzystające z PO PŻ
• osoby korzystające z pomocy społecznej
• osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 72osób (44K,28M)(6gr x 12os.) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego.

DOKUMENTY DO POBRANIA